Gratis inspiration til bestyrelsesarbejdet

Eksempel på struktur for bestyrelsesarbejde, som kan danne grundlag for tilpasning af dine og din virksomheds individuelle behov.

 

Bestyrelsesarbejdet, der har et omfang i størrelsesorden 20 - 40 timer pr. år omfatter:

 • 4 bestyrelsesmøder.

 • Gennemgang og kommentering af månedsresultater.

 • Kommentering og vurdering af særlige projekter og sager.

 • Coaching og værktøjs input i relation til vedtagne projekter og væsentlige opgaver.

 • Ansvar i relation til A/S loven, og for det eksterne bestyrelsesmedlems vedkommende endvidere ansvar for, at ledelsen og bestyrelsen holdes fast på at arbejde i. h. t. den vedtagne struktur for bestyrelsesarbejde samt at aktuelle problemstillinger, der fremgår af de løbende rapporteringer bliver behandlet.

Indhold, kalender og formål med de 4 bestyrelsesmøder.

Alle bestyrelsesmøder tager udgangspunkt i følgende:

 

 

DAGSORDEN

 

 1. Godkendelse af referat

 2. Status på driften i den forløbene periode. Maks. 1 time (Ledelsen udarbejder og udsender inden mødet en oversigt over):

  1. Månedsbalancer med kommentarer til DB II, Driftsresultat og likviditet. (bagudrettet)

  2. Ordrebeholdning med kommentar til forventet kapacitetsudnyttelse de kommende 2 måneder. (fremadrettet)

  3. Efterkalkulationer på hoved produktområder med fordeling af IPO løn. (bagudrettet)

  4. Oversigt over tilbud og særlige salgstiltag. (fremadrettet)

  5. Udestående fordringer (kommentarer til afvigelser fra standard betalingsbetingelser)

  6. Skyldige poster (kommentarer til evt. forfaldne og ubetalte poster)

 3. Igangværende projekter rettet mod nye tiltag. Maks. 2 timer (Ledelsen fremsender inden mødet evt. tanker og/eller oplæg)

  1. Salg/markedsføring

  2. Produktion/produkter/Leverandører

  3. Administration

  4. Organisation

 4. Evt.

KALENDER

 

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt den xx i alle lige måneder

kl. 17.00 – 19.00. Dog afholdes ingen møde i december. Møderne i april og oktober udvides med en time til gennemgang af hhv. regnskab, halvårsregnskab og budget. Herudover kan der i særlige situationer afholdes et ad hoc arbejdsmøde.

 

FORMÅL

 

Formålet med bestyrelsesarbejdet er:

 • At skabe en struktur og ramme for det overordnede ledelsesarbejde.

 • At sikre løbende fokus og opmærksomhed på alle væsentlige kortsigtede og langsigtede forhold af betydning for virksomhedens resultat og udvikling.

 • At tilføre virksomheden ekstern kompetence i form af erfaring, friske øjne og faglig kunnen.

Gennemgang og kommentering af månedsresultater.

 

 • Ved udgangen af anden uge i hver måned tilsendes bestyrelsen en balance for den foregående måned. Denne balance følges af kommentarer til afvigelser i DB II og resultat samt evt. særlige forhold i relation til likviditet.

 • Samtidig med månedsbalance fremsendes efterkalkulationsark og oversigt over ordrebeholdning

 • Bestyrelsen giver pr. mail og/eller telefon tilbagemelding på det fremsendte.

Kommentering af særlige projekter og sager

 

 • Til sikring af at virksomheden løbende udvikles skal der løbende arbejdes med særlig projekter inden for et eller flere af følgende områder: salg, markedsføring, strategi, organisation, rationaliseringer m.v.

 • Efter behov og evt. aftale fremsendes tanker, oplæg eller spørgsmål i relation til initiativer, der er igangsat i bestyrelsen, eller som ledelsen skal tage stilling til.

 • Uformelle overvejelser/brainstorming kan løbende udveksles over telefonen.

Det foreslås at følgende særlige sager og opgaver prioriteres: 

 

 1. At der til bestyrelsesmødet i.

 2. At der til bestyrelsesmødet i april foreligger en prioriteret salgs og markedsføringsplan.

 3. At der til mødet i oktober foreligger en skitse til en forretningsplan.

Coaching

 

 • Det eksterne bestyrelsesmedlem vil løbende og uformelt ringe og spørge til, hvordan bestemte forhold udvikler sig.

 • Kontakt
   

  Hans Peder Pedersen
  Cand. oecon. og indehaver

 • Hvad kan vi hjælpe med?
   

  • Professionel og menneskelig tilgang
   til ledelse
  • Den effektive bestyrelse
  • Strategi og struktur giver fundament
   for styring og succes
  • MARS - en kombineret analyse, netværks-
   og træningskoncept
  • Strategiprofilanalysen, personprofilanalysen
 • Et godt tilbud
   

  • Fremtidens forretningsmodeller for produktionsvirksomheder
  • Uvildig tjek af din bestyrelse
  • Strategiprofilanalyse til PLATO
   virksomheder